เครือข่ายนวัตกรรม
คนรุ่นใหม่

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝัน อยากร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมในด้านต่างๆ มาร่วมเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเรา!


เครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ สนับสนุนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัว ผ่านการทดลองทําโครงการไปจนถึงขยับขยายก่อตั้งองค์กรของตนเอง จะเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมในประเด็นไหนก็ได้ และด้วยวิธีการอะไรก็ได้

การสนับสนุนของเรา

เงินทุน • FUNDING

เข้าถึงเงินทุนสําหรับสนับสนุนการทําโครงการไปจนถึงการก่อตั้งองค์กร ตั้งแต่ ระดับไม่เกิน 20,000 บาท ไม่เกิน 50,000 บาท และไม่เกิน 650,000 บาท

ทักษะ • TRAINING

พัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาทีม และพัฒนาโครงการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด เครื่องมือ ความรู้ทางสังคม และการบริหารโครงการ

ติดตาม • MONITORING

ลงพื้นที่ติดตามและให้คําปรึกษาแต่ละโครงการ สนับสนุนการเติบโตทั้งระดับบุคคล ระดับทีม และการสร้างผลกระทบของโครงการ

เครือข่าย • NETWORK

เส้นทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะไปได้ยาว ถ้าไปด้วยกัน ที่นี่สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มข้นระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น

ระดับที่เราสนับสนุน

ระดับเริ่มต้น • Rookie


สําหรับผู้ที่มีไอเดียในการแก้ปัญหาสังคมที่ตนเองพบเจอ และอยากจะทดลองทําเพื่อแก้ปัญหานั้นให้ได้

• อายุระหว่าง 15-25 ปี
• จํานวนสมาชิก 1-3 คน
• ระยะเวลาทําโครงการ 3-5 เดือน
• ทุนสนับสนุน ไม่เกิน 20,000 บาท

ระดับกลาง • Semi-Pro

เปิดรับสมัครแล้ว ถึง 9 ต.ค. 63

สําหรับกลุ่มที่ต้องการขยับขยายให้สิ่งที่ทําสร้างผลกระทบทางสังคมมากขึ้น จริงจังมากขึ้น

• อายุระหว่าง 15-27 ปี
• จํานวนสมาชิก 2-5 คน
• ระยะเวลาทําโครงการ 3-6 เดือน
• ทุนสนับสนุน ไม่เกิน 50,000 บาท

ระดับใกล้โปร • Turn-Pro


สําหรับกลุ่มที่ต้องการจริงจังกับการแก้ปัญหาในประเด็นที่ทําและต้องการการสนับสนุน เพื่อสร้างองค์กรของตนเองสําหรับทํางานต่อในระยะยาว

• อายุระหว่าง 20-30 ปี
• จํานวนสมาชิก 3-5 คน
• ระยะเวลาทําโครงการ 10-12 เดือน
• ทุนสนับสนุน ไม่เกิน 650,000 บาท

ลักษณะผู้เข้าร่วมและโครงการที่เราค้นหา


doodle A

มีศักยภาพและความมุ่งมั่น

doodle B

พร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนอย่างเข้มข้น

doodle C

แก้ปัญหาตรงจุด และเป็นไปได้

doodle D

สร้างสรรค์ คิดการใหญ่

doodle E

เห็นโอกาสเติบโต สร้างผลกระทบทางสังคมเพิ่ม

doodle F

เกิดผลยั่งยืน กับกลุ่มเป้าหมาย


ทีมงาน

sysi logo
influencer logo
achieve logo
doplus logo
new generation logoพันธมิตร

new generation logo

สนับสนุนโดย

สสส